Syksyllä 2015 lähestulkoon kaikki kohisevat työntekijälähettilyydestä. Content manager Mari Oksanen ottaa yhteyttä ja haluaa tehdä TL-suunnitelman sekä järkätä koulutuksen Paytrailin porukalle. Lähtökohta oli tämä:

”Meillä on tosi paljon hyviä asiantuntijoita, mutta he eivät halua omissa nimissään jakaa yrityksen sisältöä, ainoastaan rekryilmoituksia halutaan jakaa. Haluaisimme, että meidän työntekijät osallistuisivat sisältöjemme levittämiseen aktiivisemmin ja sitä kautta näkyvyytemme kasvattamiseen. ”

Moni asiantuntija koki yrityksen sisältöjen jakamisen spämmäykseksi, jolla he eivät halua kiusata omia seuraajiaan. Sisältöjen jakoa yritettiin vauhdittaa erilaisten ulkoisten motivaattoreiden eli palkintojen avulla, mutta ilman merkittäviä tuloksia.

Päätettiin, että lähdetään viemään työntekijälähettilyys -asiaa eteenpäin ihan toisenlaisesta näkökulmasta. Palkitseminen nousee ihan uudelle tasolle, kun porkkanana on oman asiantuntijuuden rakentaminen ja kehittäminen. Hyvä tavoite on säkenöivä asiantuntijabrändi!

Kyselyn avulla liikkeelle

Kysely tai kartoitus on aina hyvä startti, kun lähdetään kehittämään työporukan asiantuntijuustaitoja. Paytrailissa selvitettiin kyselyn avulla asiantuntijoiden tarpeita, tahtotilaa ja verkossa viestimisen tasoa. Kyselyn tuloksena tiedettiin, millaista koulutusta porukka tarvitsee ja se tuotti myös muuta arvokasta tietoa.

”Saatiin esimerkiksi selville, että meidän tekniikan porukka elää verkossa ihan eri yhteisöissä kuin me muut. Ylipäätänsä eri somekanavien kirjo ja hajonta oli yllättävän suuri.”

Kaikki tahtoo säkenöivän asiantuntijabrändin

Paytrailin Content manager Mari Oksanen kannustaa työkavereitaan kehittämään omaa asiantuntijabrändiään.

 

Positiivisesti yllättävää oli Marin mielestä myös se, että ylivoimaisesti suurin osa työntekijöistä todellakin haluaa rakentaa omaa asiantuntijuuttaan myös verkossa.

”Yhteensä 38 ihmisestä vain 4 ilmoitti, että ei halua tehdä asiantuntijuttaan näkyväksi verkossa.”

Työntekijälähettilyys muuttui
asiantuntijan esiintuomiseksi

Kyselyn jälkeen alkoi työntekijälähettilyys-suunnitelman työstäminen ja tulevan koulutuksen valmisteleminen. Mari kertoo, että suunnitelman edetessä ymmärrys kasvoi ja lähestymistapa muovautui ihan erilaiseksi.

”Kun kutsuimme porukkaa koulutukseen niin puhuimme työntekijälähettilyydestä. Kun juuri kukaan ei ilmoittautunut, niin tajusimme että nyt on näkökulma ja sanoitus pielessä!”

”Luulen että muissakin firmoissa asiaa edistäisi se, että ei puhuttaisi niinkään työntekijälähettilyydestä vaan asiantuntijuuden esiintuomisesta, ettei ajatus käänny siihen suuntaan, että vain työnantaja hyötyisi. Hyöty pitää olla ensisijaisesti asiantuntijalle/työntekijälle ja sivutuotteena työnantajalle.”

”Me haimme tähän prosessiin nostetta myös niin, että kävimme esimiesten kanssa juttelemassa, esittelimme idean koulutuksesta ja pyysimme heiltä apua koulutuksen markkinoimiseen, ja myös heitä mukaan koulutukseen.”

Toimiva asiantuntijuus-suunnitelma

Kun työntekijälähettilyyttä halutaan edistää, niin polttoaineena toimii hyvä suunnitelma. Se millainen on hyvä suunnitelma, riippuu myös yrityksestä tai organisaatiosta ja sen olemassaolevasta toimintakulttuurista.

”Mun mielestä hyvä TTL-suunnitelma on todella lyhyt ja yksinkertainen. Meillä on kaksi A4-sivua ja se toimii meillä hyvin. Suunnitelma pitää kuitenkin olla, sillä esim. tavoitteet ja mittaaminen täytyy miettiä ja kirjata ylös.”

Suunnitelmaan liittyy myös sisällöntuotannon pelisäännöt eli someohjeet. Paytrailissa someohjeet on tiivistetty yhdeksi kuvaksi, joka on helppo antaa somessa toimiville asiantuntijoille.

Kaikki tahtoo säkenöivän asiantuntijabrändin

 

Kenen rooli Marin mielestä on lähteä käynnistämään ja viemään työntekijälähettilyyttä eteenpäin omassa organisaatiossa?

”Sellaisen henkilön tai yksikön, jolle se on luontevaa. Esimerkiksi meidän markkinointitiimillemme se on luonteva rooli. Se voisi olla myös esimies, jonka tehtävä muutenkin on luoda työntekijöille tähtihetkiä ja mahdollisuuksia.”

Mari ei enää mielellään puhu työntekijälähettilyys-suunnitelmasta, vaan haluaa kyselystä viisastuneena nimetä myös sen uudelleen. Hänen mielestään osuvampi nimi on Asiantuntijan esiintuomisen suunnitelma.

Asiantuntijoiden näkyvyys kasvanut

Koulutuksessa asiantuntijoiden mindset alkoi muuttua ja asiantuntijabrändin rakentamisen hyödyt alkoivat kirkastua.

”Koulutuksen jälkeen on tullut yllättäviäkin ihmisiä sanomaan, että he voisivat kirjoittaa blogia. Aikaisemmin heille ei ollut selvää, mitä hyötyä blogista voi heille itselleen olla. ”

Ja nyt se olennaisin asia eli mitä kaikkea Paytrailissa on TTL-suunnitelman ja koulutuksen jälkeen tapahtunut? Mari listaa tärkeimmät tulokset:

”Blogin kävijämäärän 1. tavoite on saavutettu, somen kautta tulevat vierailut verkkosivuille ovat selkeästi lisääntyneet ja samoin kontaktien määrä/kk, sisältöjä jakaa nyt reilu 10% markkinointitiimin ulkopuolisesta porukasta omaehtoisesti, kun aikaisemmin jakamista piti käydä erikseen pyytämässä. Myös selkeä asennemuutos on tapahtunut ja asiantuntijoiden näkyvyys eri kanavissa on lisääntynyt.”

Miten työntekijöitä on teillä kannustettu sisältöjen jakamiseen?

”Me ollaan lähdetty kauempaa kuin jakamisesta liikkeelle. Pyrimme luomaan edellytyksiä sille, että asiantuntijamme toisivat osaamistaan esille kirjoittamalla itse blogiin ja esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa. Kun näistä saadaan positiivisia kokemuksia, näihin liittyvien sisältöjen jakaminen seuraa automaattisesti perässä. ”

Kolme seuraavaa askelta
asiantuntijabrändin kehittämiseen

Kun asiantuntijuuden kehittäminen organisaatiossa on lähtenyt liikkeelle, niin on tärkeää vahvistaa sitä prosessia eli tukea ihmisiä kehittymään. Paytrailissa työkavereiden sparraus kuuluu markkinointitiimille. Mitkä ovat kolme seuraavaa askelta?

  1. Esiintymiskoulutukset ja someklinikat, millä tuetaan/rohkaistaan blogikirjoittamista ja ihmisten näkymistä verkossa ja sen ulkopuolella positiivisessa valossa.
  2. Sisältöjen kuratoinnin tukeminen.
  3. Esimiesten kannustaminen somemaailmaan, kahdenkeskisiä keskusteluita ja tutorointia.

Miten lähteä liikkeelle
omassa työporukassa?

Muiden kokemukset ovat ehkä arvokkainta tietoa, kun organisaatiossa lähdetään kehittämään tai edistämään jotain uutta, kuten työntekijälähettilyyttä. Millaisia vinkkejä Mari antaisi muille yrityksille, jotka ovat lähdössä nyt liikkeelle?

  • Älä mieti työntekijälähettilyyttä vaan asiantuntijoiden hyvää näkyvyyttä niin verkossa kuin muuallakin ja nimeä myös koulutus sen mukaan. Hyvä tavoite on nostaa omia asiantuntijoita kansallisesti arvostettuun asemaan, jossa heitä halutaan kuunnella ja kysytään mukaan tilaisuuksiin puhumaan jne.
  • Älä tee suunnitelmasta liian monimutkaista tai raskasta.
  • Käy keskusteluja ensin esimiesten kanssa ja mieti, miten homma myydään sisäisesti kaikille. Esimiesten rooli esimerkkeinä on tärkeää!

Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.